Regulamin

1. Definicje

Serwis Autokupiec - internetowy serwis ogłoszeń służący użytkownikom do zamieszczania w określonym czasie ogłoszeń sprzedaży pojazdów.

Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży pojazdów, bądź ich części lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną oraz umieszczanie ich zdjęć. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące Autokupiec, jak również innych treści zakazanych przez prawo.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Autokupiec, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu Autokupiec.

2. Zasady funkcjonowania sytemu

System Autokupiec polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości czasowego zamieszczaniu przez nich na stronie Serwisu Autokupiec ogłoszeń sprzedaży pojazdów, bądź ich części lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną wraz z ich zdjęciami.

Treść ogłoszeń może zawierać wyłączenie dane, uszczegółowione w zamieszczonym na stronie serwisu formularzu, wśród których będą:

Wybrane pola oznaczone czerwoną gwiazdką mają charakter obowiązkowy. Niepodanie przez Użytkownika tych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Autokupiec. Każde ogłoszenie za dodatkową opłatą może zostać wyróżnione, a ogłoszenie ze zdjęciem promowane.

Promowanie ogłoszenia polega na: możliwości jego zamieszczenia na stronie głównej serwisu Autokupiec, zamieszczaniu ogłoszeń we wszystkich mediach z którymi współpracuje Autokupiec. Promować można wyłącznie ogłoszenia ze zdjęciem. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane nawet jeżeli zostanie aktywowana taka usługa. Wybór ogłoszeń na stronę główną odbywa się w drodze losowań, które następują automatycznie co 15 minut. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. Pierwszeństwo mają te, które wylosowywano najrzadziej. Umieszczenie ogłoszenia jest nieodpłatne.

Emisja Ogłoszenia następuje pod warunkiem: poprawnego wypełnienia formularza ogłoszenia i wypełnienia jej obowiązkowej części. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego poszczególnego pojazdu. Ten sam pojazd nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży pojazdu, części bądź przedmiotu ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Zaniżanie wartości i manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego regulaminu. Autokupiec rozpoczyna emisję ogłoszenia nie później niż w ciągu 1 godziny od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w pkt. 2. Autokupiec nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Autokupiec ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Autokupiec, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie ogłoszenia. Ogłoszeniodawca zezwala Autokupiec dokonywać darmowej emisji wybranych ogłoszeń lub ich części zamieszczonych w serwisie w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, bilboardy.

3. Zasady uczestnictwa

Użytkownikiem systemu Autokupiec może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność o czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Uczestnictwo w systemie Autokupiec wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w systemie Autokupiec. Dane osobowe będą przetwarzane przez Autokupiec jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Autokupiec czynności w ramach niniejszej usługi.

4. Odstąpienia od umowy

Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie Autokupiec i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez Autokupiec, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Autokupiec dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w pkt. 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią pkt. 2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu Autokupiec.

5. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Autokupiec usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia. Reklamacje będą zgłaszane do Autokupiec z pośrednictwem e-mail obsluga.klienta@autokupiec.net. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

6. Zmiany regulaminu i cennika

Niniejszym regulamin może zostać zmieniony przez Autokupiec. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Autokupiec poinformuje na stronie internetowej www.autokupiec.net. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.